Kundregisterutdrag

Register- och dataskyddsbeskrivning

Detta är SmartPipe Systems Oy:s register- och dataskyddsbeskrivning som uppfyller kraven i personuppgiftslagen (10 och 24 §) och EU:s allmänna dataskyddsförordning. Upprättad den 21 maj 2018Laadittu 21.5.2018.

1. Personuppgiftsansvarig

MP-Maustepalvelu Oy, Luukkaankatu 6 13101, Tavastehus
Växel: +358 3 217 3413
www.maustepalvelu.com

2. Kontaktperson som ansvarar för registret

Risto Kivimäki, Luukkaankatu 6, 13101 Tavastehus
E-post: risto.kivimaki@maustepalvelu.com
Telefon: +358 50 598 6678

3. Registrets namn

MP-Maustepalvelu Oy:s kundregister

4. Rättslig grund och syfte med behandlingen av personuppgifter

Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning är den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter

  • personens samtycke (hantering av arbetsuppgifter i ett företag som är kund till MP-Maustepalvelu Oy)
  • ett avtal som den registrerade är del av

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att hantera MP-Maustepalvelu Oy:s kundrelationer samt att hantera beställningar och leveranser. Dessutom används uppgifterna i kundregistret för statistiska ändamål, för att följa försäljningen. Kundregistret används även som kontaktlista för MP-Maustepalvelu Oy:s informationskanal.

Informationen används inte för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

5. Registrets datainnehåll

De uppgifter som registreras är:
personens namn, befattning, företag/organisation, kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress), webbadresser, faktureringsinformation, annan information relaterad till kundförhållandet och beställda tjänster.

6. Regelrätta källor

De uppgifter som ska registreras i registret erhålls från kunden vid upprättande av kundförhållande eller vid förändring av arbetsuppgifter, via e-post, telefon, avtal eller kundmöten.

7. Regelrätt överlämnande och överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifter överlämnas inte normalt till tredje parter. Uppgifter kan publiceras till den del som man kommit överens om med kunden.

Den registeransvarige överför inte uppgifter utanför EU eller EES.

8. Principer för skydd av registret

Registret hanteras omsorgsfullt och uppgifterna som hanteras med hjälp av informationssystem skyddas på ett lämpligt sätt.

Kundregisteruppgifterna förvaras i MP-Maustepalvelu Oy:s lokaler och i affärssystemet under Maustepalvelu Oy:s kontroll. Serverrummen är låsta och skyddade med Argos avstängningssystem. Endast IT-personal har tillträde till lokalerna.

Användningen av affärssystemet skyddas med lösenord och användarnas rättigheter att se och ändra data definieras på rollbasis. ERP-systemdata säkerhetskopieras dagligen både till själva servern och till hårddisk-backup utrustningen. Endast IT-personal och angiven servicepartner har tillgång till säkerhetsutrustningen.

9. Rätt till insyn och rätt att få uppgifter rättade

Varje registrerad person har rätt att kontrollera de uppgifter som sparats i registret och att begära att eventuella felaktiga uppgifter rättas eller bristfälliga uppgifter kompletteras. Om personen vill kontrollera uppgifterna som sparats om honom eller henne eller få dem rättade skall hon eller han skicka en skriftlig begäran till den personuppgiftsansvarige. Vid behov kan den personuppgiftsansvarige be den som lämnat begäran styrka sin identitet. Den personuppgiftsansvarige kommer att svara kunden inom den tidsfrist som fastställs i EU:s dataskyddsförordning (som regel inom en månad).

10. Övriga rättigheter med anknytning till behandling av personuppgifter

Den registrerade har rätt att begära att personuppgifter som gäller honom eller henne raderas från registret (“rätten att bli bortglömd”). Den registrerade har därtill de rättigheter som fastställs i EU:s allmänna dataskyddsförordning, som rättigheten att i vissa situationer begränsa behandlingen av personuppgifter. Begäran ska skickas skriftligen eller per e-post till registrets kontaktperson. Vid behov kan den personuppgiftsansvarige be den som lämnat begäran styrka sin identitet. Den personuppgiftsansvarige kommer att svara kunden inom den tidsfrist som fastställs i EU:s dataskyddsförordning (som regel inom en månad).

Prata med en expert