Toimittajarekisteriseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on MP-Maustepalvelu Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 21.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä

MP-Mautepalvelu Oy, Luukkaankatu 6, 13101 Hämeenlinna
Vaihde: 03-2173 413
www.maustepalvelu.com

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Ulla Valkama, Luukkaankatu 6, 13101 Hämeenlinna
Sähköposti: ulla.valkama@maustepalvelu.com
Puhelin: +358 40 515 5638

3. Rekisterin nimi

MP-Maustepalvelu Oy:n toimittajarekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

  • henkilön suostumus (työtehtävien hoito yrityksessä, joka on MP-Maustepalvelu OY:n toimittajana)
  • sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on ylläpitää MP-Maustepalvelu Oy:n raaka-aineita, tai muita tarvikkeita toimittavista tahoista. Rekisteriä pidetään myös tilastointitarkoituksessa, sekä MP-Maustepalvelu Oy:n tiedotuskanavan kontaktilistana.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite), www-sivustojen osoitteet, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan toimittajalta asiakassuhteen solmimisen yhteydessä tai työtehtävien muuttuessa , sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista tai tapaamisten yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu toimittajan kanssa.

Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.

Toimittajarekisterin tiedot ylläpidetään MP-Maustepalvelu Oy:n tiloissa ja omassa hallinnassa olevassa ERP järjestelmässä. Palvelintilat ovat lukittu, sekä suojattu Argon sammutusjärjestelmällä. Tiloihin on pääsy ainoastaan IT henkilöstöllä.

ERP järjestelmän käyttö on suojattu salasanoin ja käyttäjien oikeudet tietojen tarkasteluun ja muuttamiseen on määritelty rooliperustaisesti. ERP järjestelmän tiedot varmuuskopioidaan päivittäin sekä itse palvelimelle, että levyvarmistuslaitteistolle. Varmistuslaitteistoon on pääsy vain IT henkilöstöllä, sekä määritellyllä palvelukumppanilla.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti, tai sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti, tai sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Keskustele asiantuntijan kanssa